02177130488

روان کننده RL 125

روان کننده RL 125 نسل اول روان کننده

این روان کننده بر پایه لیگنوسولفات بوده و افزودنی است که قادر به پخش و پراکندگی ذرات سیمان است. روان کننده RL 125 قادر به افزایش کارایی بتن بدون افزایش آب و همچنین کاهش آب آزاد بتن می باشد.

لذا این افزودنی باعث روانی بیشتر بتن و افزایش کیفیت بتن می گردد.

از روان کننده RL 125 در بتن پیش تنیده، بتن ریزی در مقاطع با آرماتور متراکم، تولید بتن پیش ساخت، آجر و بلوک سیمانی، بتن ریزی در شرایط جوی گرم و معتدل و کاهش نفوذ پذیری بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر