02177130488

دیوارکشی

دیوارچینی

ساخت ابنیه توسط شرکت پارسالی از صفر تا صد انجام گرفته و با توجه به قرارداد و انتخاب کارفرما ساخت دیوار بتونی، پیش ساخته، بلوک و آجری و ... صورت می پذیرد.

دیوار بتنی

10 / 10
از 1 کاربر