02177130488

مدیریت پیمان

شرکت پارس الیس آماده تقبل مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت کلیه ابنیه صنعتی و تجاری و مسکونی می باشد.

طی قرارداد مدیریت پیمان تعیین روش های اجرای پروژه ، تعیین برنامه برای اجرای پروژه، بکارگیری افراد متخصص در بخش های مختلف پروژه و … بر عهده این شرکت خواهد بود و پیرو قرارداد از متریال و مصالح  طبق نظر کارفرما و بر اساس نقشه های اجرایی تصویب شده کلیه مراحل اجرا و پروژه تحویل خواهد شد.

مدیریت پیمان

10 / 10
از 1 کاربر